ikona
Sanok ul. Dworcowa 4
Lesko, ul. Waryńskiego 18
ikona
577 545 226
577 545 225

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane po 10 września 2008r.,
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po 10 września 2009r.

Te osoby obowiązuje tzw. Kwalifikacja wstępna.

Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

 • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępna,
  • C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
 • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępna przyśpieszoną,
  • D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
  • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikacje wstępną przyśpieszoną,
 • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną.

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych, określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

 • C1, C1+E, C i C+E,
 • D1, D1+E, D i D+E.

Kierowcy obowiązani są przed rozpoczęciem szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Szkolenie w ramach:

 • Kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin,
 • Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej trwa 140 godzin.

Dla kwalifikacji wstępnej kurs kwalifikacyjny obejmuje:

 • Część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 195 godzin,
 • Część specjalistyczną prowadzoną w formie:
  • Zajęć teoretycznych trwających minimum 65 godzin,
  • Zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 16 godzin jazdy indywidualnej oraz
  • Zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 4 godziny jazdy indywidualnej.

Dla kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kurs kwalifikacyjny obejmuje:

 • Część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin,
 • Część specjalistyczną prowadzoną w formie:
  • Zajęć teoretycznych trwających minimum 33 godziny,
  • Zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej oraz
  • Zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.

W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia (symulator), 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia uznaje się równoważne 1 godzinie jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin.
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje zajęcia teoretyczne trwające minimum 65 godzin oraz minimum 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej trwa 35 godzin.
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje zajęcia teoretyczne, trwające minimum 33 godziny oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego kierownik ośrodka szkolenia przesyła odpowiednio do właściwego wojewody wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie. Wniosek powinien zawierać wykaz osób szkolonych z podaniem imienia i nazwiska osoby szkolonej, numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, zakresu odbytego szkolenia oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona.

Wojewoda po otrzymaniu wniosku przekazuje go przewodniczącemu komisji, który na jego podstawie przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin przeprowadzenia tego testu. O terminie przeprowadzeniu testu wojewoda informuje ośrodek szkolenia.

Test kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

 • test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz
 • test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Kandydaci na kierowców zawodowych w Ośrodku Szkolenia znaczącą część zajęć teoretycznych odbywają się w formie e-learingu. Zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym jak i warunkach specjalnych odbywają się na pojazdach specjalnie w tym celu zakupionych, które spełniają warunki określone stosownymi przepisami.

Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych